Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Turek pozyskała 60 000,00 zł. Za tę kwotę zakupiono sprzęt komputerowy w postaci 24 laptopów.

Uroczyste wręczenie zakupionego sprzętu odbyło się w 28 grudnia 2022 roku w sali sesyjnej Rady Gminy Turek w Urzędzie Gminy. Nowe laptopy na ręce rodziców i dzieci przekazał Wójt Gminy Turek Karol Mikołajczyk.

Zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu Gmina Turek zobowiązana jest do utrzymania oraz monitorowania efektów projektu przez okres 2 lat, każdy odbiór sprzętu komputerowego przez uprawnione osoby był poprzedzony zawarciem umowy darowizny z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub uczniem (pełnoletnim). Przekazany sprzęt przechodzi na własność obdarowanego, jednakże zgodnie z regulaminem konkursu przez 2 lata osoba, która otrzymała sprzęt zobligowana jest do składania oświadczenia o wykorzystaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem tj. do celów edukacyjnych.

Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w Konkursu Grantowego, którego nabór wniosków odbył się w październiku i listopadzie ubiegłego roku.

Gratulujemy wszystkim dzieciom, które zakwalifikowały się do ww. programu i życzymy aby otrzymane laptopy służyły zarówno do nauki jak i do rozrywki przez wiele lat.

 

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

 

Galeria