Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 111 w obrębie Grabieniec

Wójt Gminy Turek ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, gruntowej niezabudowanej, obręb ewidencyjny: Grabieniec, składającej się z działki numer: 111 o powierzchni 0,8700 ha (RV-0,0500ha, LsVI-0,2700ha, RVI – 0,4900ha, RIVb – 0,0600ha).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KN1T/00027309/0.

Cena wywoławcza 82955,00 wadium 4147,75 zł.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży nie posiada obciążeń, ani zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa obejmująca niezabudowaną działkę. Zlokalizowana jest w odległości ok. 4,5 km od Turku, będącego siedzibą gminy oraz ok. 2,7 km od drogi głównej - drogi krajowej nr 72 relacji Konin-Rawa Mazowiecka. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się nieliczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolne oraz tereny budowlane do zainwestowania. Działka o niekorzystnym kształcie, długa i wąska. W części nieruchomość porośnięta jest drzewostanem leśnym – sosną. W pozostałej części zarośnięta jest samosiejkami
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 15.02. 2023 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Turek sala posiedzeń nr 29.
Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.

WARUNKI PRZETARGU

I. WADIUM
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium terminie najpóźniej do dnia 10.02.2023 r. w pieniądzu w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
2. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Turek, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie nr 57855700090800091020080003
3. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę której wpłata dotyczy.
4. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Turek.
5. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia działki.
6. Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu Wójta Gminy Turek może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2021.1899 ze zm.)
7. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

II. PRZETARG
1. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z obecnym stanem i zagospodarowaniem nieruchomości.
2. W terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2021 poz. 1899 ze zm.) tj byłego właściciela lub jego spadkobierców, pozbawionych prawa własności nieruchomości przed 5.12.1990r.
3. W dniu przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej kopię wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.
4. Pełnomocnictwa i zezwolenia
(1) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik-konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
(2) w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
(3) w przypadku pełnomocników osób fizycznych- poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
(4) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2278 ze zm.) może nastąpić, po przedłożeniu wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.
5. Przetarg może się odbyć, chociażby tylko jedna osoba wniosła wadium oraz spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (§ 14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz.U.2021.2213 ze zm.)
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (§ 14 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz.U.2021.2213 ze zm.)
8. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.
10. Wójt Gminy Turek może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ogłoszenie w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Turek, podając przyczynę odwołania przetargu.
11. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji udziela: Urząd Gminy w Turku, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (pokój nr 32, tel: 63 279-40-72)

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk