Odwołanie konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2023 r.

Zarządzenie nr 94/2023
Wójta Gminy Turek
z dnia 3 listopada 2023 r.
w sprawie odwołania konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2023 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.) oraz pkt. 16 załącznika nr 1 do  Zarządzenia nr 91/2023 Wójta Gminy Turek z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2023 roku w związku z Uchwałą nr XIII/74/19 Rady Gminy Turek z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji  programu polityki  zdrowotnej z zakresu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie, Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. Odwołuje się konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2023 roku, ogłoszony Zarządzeniem nr 91/2023 Wójta Gminy Turek z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2023 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk