Budowa drogi w m. Obrzębin ul. Szafirowa

W dniu 6 lutego 2024 r. Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie w wysokości 480 351,90 zł, w ramach naboru wniosków na 2024 r. o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania: 686 217,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie polegającego na budowie drogi osiedlowej o długości 460 m i szerokości jezdni 4,5 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie chudego betonu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Realizacja projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców oraz wszystkich kierowców pojazdów poprzez poprawę bezpieczeństwa, poprawę dostępności komunikacyjnej do sąsiednich miejscowości położonych na terenie gminy i miasta Turek. Budowana droga znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz polepszy jakość życia mieszkańców i zapewni spójność terytorialną sieci połączeń drogowych.

Projekt współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"

W dniu 3 czerwca 2024 r. podpisano aneks nr 1 z Wojewodą Wielkopolskim, w którym kwoty zostały zaktualizowane, po zakończeniu udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na przedmiotowe roboty budowlane.