Przebudowa drogi gminnej nr 663573P w m. Żuki

W dniu 6 lutego 2024 r. Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie w wysokości 640 156,00 zł, w ramach naboru wniosków na 2024 r. o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania: 914 509,22 zł.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie polegającego na wykonaniu nakładki o śr. gr. ok. 5 cm, poszerzeniu jezdni do szerokości 5,50 m, wykonaniu ścieku, poszerzeniu chodnika na długości 384,00 mb oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej.

Realizacja projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców oraz wszystkich kierowców pojazdów poprzez poprawę bezpieczeństwa, poprawę dostępności komunikacyjnej do sąsiednich miejscowości położonych na terenie gminy i miasta Turek. Budowana droga znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz polepszy jakość życia mieszkańców i zapewni spójność terytorialną sieci połączeń drogowych.

Projekt współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"

W dniu 12 czerwca 2024 r. podpisano aneks nr 1 z Wojewodą Wielkopolskim, w którym kwoty zostały zaktualizowane, po zakończeniu udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na przedmiotowe roboty budowlane.