Z życia gminy

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie

Zarządzenie Nr 41/2023
Wójta Gminy Turek
z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, Cisew 55, 62-700 Turek.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turek – pokój nr 1,
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Turek,
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Turek,
4) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki:

 

wersja do druku