Z życia gminy

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żuki - 12.06.2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2024
WÓJTA GMINY TUREK
z dnia 7 maja 2024 r.

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żuki

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 18 statutu sołectwa Żuki stanowiącego załącznik nr 20 do uchwały Nr XXXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 7421) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na dzień 12 czerwca 2024 r. przeprowadzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żuki na kadencję 2024-2029 w ramach Zebrania Wiejskiego, które rozpocznie się o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Żukach.
2. W przypadku braku quorum, to jest co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa w terminie określonym w ust. 1, zarządza się przeprowadzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żuki na kadencję 2024-2029 podczas Zebrania Wiejskiego zorganizowanego w drugim terminie, tj. 12 czerwca 2024 r. o godzinie 18:15 w świetlicy wiejskiej w Żukach.

§ 2. Proponuje się następujący porządek Zebrania Wiejskiego zwołanego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żuki:
1) Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2) Przyjęcie proponowanego porządku.
3) Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres kończącej się kadencji.
4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5) Wybory Sołtysa:
a) odczytanie zebranym zasad i trybu wyborów Sołtysa określonych w statucie sołectwa,
b) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania,
d) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów.
6) Wybory Rady Sołeckiej:
a) odczytanie zebranym zasad i trybu wyborów Rady Sołeckiej określonych w statucie sołectwa,
b) zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania,
d) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów.
7) Zakończenie zebrania.

§ 3. Obsługę organizacyjną Zebrania Wiejskiego i procesu przeprowadzenia wyborów zapewnia Wójt Gminy Turek.

§ 4. Obwieszczenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żuki podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa na 14 dni przed zarządzoną datą wyborów, w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Żuki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek oraz na stronie internetowej www.gmina.turek.pl (zakładka Aktualności) i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gmina.turek.pl/ (zakładka Zebrania Wiejskie).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Do pobrania:

 

wersja do druku