Komunikaty i ogłoszenia

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO

Na terenie Powiatu Tureckiego w 2019 roku funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

PUNKT NR 1 – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu funkcjonuje w poniżej wymienionej lokalizacji:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 62-700 Turek


PUNKT NR 2 – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
obsługiwany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze funkcjonuje w poniżej wymienionych lokalizacjach:

 • Urząd Gminy w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
 • Urząd Miejski w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
 • Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

PUNKT NR 3 – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu funkcjonuje w poniżej wymienionych lokalizacjach:

 • Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Pl. Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków
 • Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie, ul. Kaliska 2, 62-709 Malanów
 • Urząd Gminy w Brudzewie, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew

UWAGA
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2019 wznowione zostały dyżury Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Tuliszkowie, Brudzewie i Malanowie.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tureckiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 63 222 33 03 lub poprzez e-mail: npp@powiat.turek.pl

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

SPOSOBY WYKAZYWANIA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE UPRAWNIEŃ DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Osoba fizyczna, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Wyjątek
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej:
darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Turku

Pliki do pobrania

wersja do druku