Komunikaty i ogłoszenia

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2023 rok

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 572 ze zm.) zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Turek, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2023 roku.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:
1. na piśmie w Urzędzie Gminy Turek, w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:30;
2. pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek;
3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gmina.turek.pl;
4. faxem na numer 63 279 40 66.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 11a ust. 8 ww. ustawy podmioty, o których mowa w ust. 7, wydają opinie o projekcie w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 12 maja 2023 r.

Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Do pobrania:

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Turek na rok 2023.pdf

 

wersja do druku