Komunikaty i ogłoszenia

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie...

Zarządzenie Nr 45/2023
Wójta Gminy Turek
z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 28/2023 Wójta Gminy Turek z dnia 13 kwietnia 2023 r., na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.

§ 2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z kwotami dotacji, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Do pobrania:

 

wersja do druku