Komunikaty i ogłoszenia

Kurenda - dotyczy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Kurenda - dotyczy zbiorników bezodpływowych i...

Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na wszystkie gminy w Polsce został nałożony obowiązek przeprowadzenia kontroli każdej nieruchomości raz na 2 lata w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego Wójt Gminy Turek informuje, że każdy właściciel nieruchomości posiadający przydomową oczyszczalnię lub zbiornik bezodpływowy (szambo) zgodnie z ustawą zobowiązany jest:

1. zawrzeć umowę z firmą świadczącą usługę wywozu nieczystości płynnych/osadu ściekowego
2. posiadać dowody uiszczenia opłat za usługi wywozu (rachunki, faktury), na których wskazana będzie informacja o ilości odebranych nieczystości ciekłych/osadu i adresie nieruchomości.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Turek będą sprawdzać  realizację ww. obowiązków.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z  przydomowych oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Turek (wykaz podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe na terenie Gminy Turek w zalączniku do pobrania)

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Niedopuszczalne jest, aby ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne, wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, do rowów melioracyjnych i odwadniających oraz cieków wodnych!

Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 powyższej ustawy: „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w ustawie -   podlega karze grzywny”  wg przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Kontakt w sprawie: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pok. 4,  tel. 63 279-40-83,  63 279-40-86.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Pliki do pobrania

wersja do druku