Komunikaty i ogłoszenia

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami ... na 2024 rok"

Zarządzenie Nr 95/2023
Wójta Gminy Turek
z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz uchwały Nr XLI/225/13 Rady Gminy Turek z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. Przeprowadza się konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok".

§ 2. 1. Konsultacje, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniego, otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, sala nr 29.
2. Informacja o terminie konsultacji oraz projekt uchwały zostaną zamieszczone na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek.

§ 3. Właściwą komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia.

§ 4. Projekt Uchwały Rady Gminy Turek w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok" stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki:

 

wersja do druku