Informacje o gminie

Charakterystyka gminy

Gmina Turek stanowi odrębną jednostkę samorządową w powiecie tureckim,w województwie wielkopolskim. Jej terytorium rozciąga się wokół miasta Turek, które jest siedzibą władz gminy. Rzeźba terenu jest niezwykle urozmaicona. Północno-zachodnią część gminy stanowią wzgórza zwane Górami Szadowskimi, południową i zachodnią część zajmuje wysoczyzna morenowa płaska lub falista na przedpolu Wału Malanowskiego, z kolei wschodnią część tworzą rozległe powierzchnie tarasowe, zwane Równiną Turecko-Liskowską. 

W skład gminy Turek wchodzi 20 sołectw obejmujących 22 miejscowości, w których łącznie zamieszkuje 10.398  mieszkańców (stan na dzień 31.12.2022). Ich liczba systematycznie wzrasta. Gmina Turek jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców, otwartym na rozwój  i współpracę.

W gminie zaewidencjonowane są 672 podmioty gospodarcze (stan na dzień 01.02.2020 r.). Są to głównie małe firmy prowadzone przez osoby fizyczne, zajmujące się działalnością handlową, różnymi usługami, a także działalnością przemysłową typu rzemieślniczego.

Wszystkie wsie są zwodociągowane, posiadają automatyczną łączność telefoniczną oraz dobrze rozwiniętą sieć urządzeń zaopatrzenia energetycznego. Tereny ujęte w aglomeracji Turek, obejmujące miejscowości: Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki są w 100% skanalizowane.

Perspektywy gospodarcze gminy wyznacza produkcja rolna oraz rozwój drobnego, nieuciążliwego dla środowiska przemysłu i różnorodnych usług, związanych nie tylko z potrzebami ludności gminy, ale i miasta. Tym kierunkom aktywizacji gospodarczej podporządkowano plan zagospodarowania przestrzennego, który zawiera odpowiednią ofertę dla potencjalnych inwestorów.

Obejmuje on:

1. tereny pod drobny przemysł w miejscowościach Turkowice, Słodków, Obrzębin i Żuki

2. tereny pod budowę nieuciążliwych usług i obiektów handlowych w miejscowościach Turkowice, Dzierżązna, Słodków Kolonia, Szadów Pański, Albertów, Cisew, Obrzębin, Żuki, Grabieniec i Słodków.

Gmina oferuje również możliwości nabycia w obrocie prywatnym działek pod budownictwo mieszkaniowe.

Na terenie gminy funkcjonuje pięć szkół podstawowych oraz zespół szkolno-przedszkolny. Oświata jako inwestycja w młode pokolenie stanowi ważną dziedzinę działalności samorządu gminy Turek, wobec czego z roku na rok podejmowane są działania mające na celu podniesienie jakości świadczonych przez szkoły usług, podniesienia standardów nauczania oraz modernizację bazy dydaktycznej.

Działalność prowadzi Biblioteka Publiczna Gminy Turek w Słodkowie. Prężnie działają Ochotnicze Straże Pożarne, w tym jedna OSP w Kowalach Księżych jest włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Od kilku lat systematycznie jest budowana i umacniana współpraca samorządu Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi.

Efektem owocnej współpracy Gminy Turek z mieszkańcami, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, pozyskanym środkom ze źródeł zewnętrznych, jest dobrze wyposażona baza dydaktyczna, kulturalna i sportowa. Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszych terenów.

Link do najważniejszych inwestycji wykonanych na terenie gminy Turek: www.gmina.turek.pl/inwestycje

wersja do druku

Galeria

Herb Gminy Turek