Gospodarka odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie...

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Akty prawa miejscowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Urząd Gminy Turek, pokój nr 4

           ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,
           tel. 63 279-40-60, fax. 63 279-40-66
           e-mail: srodowisko@gmina.turek.pl

 • Deklaracja może być również składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe warunki i tryb składania określa Uchwała Nr XLIII/290/22 Rady Gminy Turek z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 • Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

 •  Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Turek deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

 • Zgodnie z art. 6m ust. 2 ww. ustawy, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Turek nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem art. 6m. ust. 2 ww. ustawy – opisanego powyżej.
WYJĄTEK stanowi również sytuacja, kiedy właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana z zastrzeżeniem art. 6i ust.2 powoływanej ustawy: „w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana".

 • Od 1 sierpnia 2016 r. z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały wyłączone nieruchomości niezamieszkałe – działalności gospodarcze, przedsiębiorstwa, instytucje, placówki oświatowe itp. Zatem odbiór odpadów komunalnych z tychże nieruchomości odbywa się na podstawie indywidualnej umowy zawartej z przedsiębiorcą. Poniżej podajemy wykaz podmiotów, z którymi można zawrzeć przedmiotową umowę. Przedsiębiorcy, aby mogli odbierać od właścicieli nieruchomości odpady komunalne z terenu gminy Turek muszą posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Turek.

Lp.

Nazwa i adres

Telefon kontaktowy

1.

Zakładu Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. G. Kropidłowski, D. Piąstka,  Kowale Pańskie kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn

63 288-72-69

2.

PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4,
 62-700 Turek

63 280-03-46

3.

Zakład Oczyszczania GMI-TUR Wiesław Baranowski,  ul. Paderewskiego 17,
 62-700 Turek

603-435-760

4.

Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, ul. Roztoka 6,
62-513 Krzymów

63 249-39-98

5.

Zakład Oczyszczania Miasta EKO,
ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz

62 764-22-96,
62 760-39-02

6.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A., ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz 

62 767-50-18

7.

PGKiM Sp. z o. o., ul. M. Dąbrowskiej 8,
62-500 Konin

63 242-82-76

8.

Zakład Wielobranżowy Marek Buchnajzer

Tymianek 20, 62-840 Koźminek

62 763 71 81

9.

Rafał Przybył, RAF-TRANS

Ul. Dybowskiego35, 62-800 Kalisz

607-307-297       e-mail :   grzegorzkonin@onet.eu

10.

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Zielona Energia, Konin Sp. z o.o.,
ul. Sulańska 3a, 62-510 Konin

693-325-255  530-303-300

11.

PHU GRE-PAL Grzegorz Rutkowski, ul. 3 Maja 43/12, 62-500 Konin

607 307 297      e-mail egorzkonin@onet.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATY:

 • Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w stosownej Uchwale Rady Gminy.

 • Stawka opłaty od 01.07.2022 r. wynosi 23,00 zł/miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

SEGREGUJMY POPRAWNIE ODPADY KOMUNALNE !

W związku ze zmianą przepisów od 01.04.2020 r. na terenie gminy Turek wprowadzono obowiązek segregacji odpadów na każdej nieruchomości. Przypadki niewłaściwej segregacji odpadów będą zgłaszane przez firmę odbierającą odpady komunalne Wójtowi Gminy, co będzie skutkowało wydaniem z urzędu decyzji zawierającej stawkę opłaty podwojonej od podstawowej stawki wynoszącą 46 zł/m-c od osoby nie posiadającej na nieruchomości kompostownika i 40 zł-m-c od osoby posiadającej przydomowy kompostownik.

WAŻNE!!
ZWOLNIENIE W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z części opłaty mogą zwolnić się osoby, które:                                                                                        

 • są członkami rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Turek w taki sposób, że ww. opłata zostaje pomniejsza o 1 zł od każdej osoby będącej członkiem rodziny wielodzietnej o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 • posiadają przydomowy kompostownik i będę kompostować w nim bioodpady, wytworzone na nieruchomości - zarówno te pochodzące z pielęgnacji terenu (np. trawa, liście, drobne gałązki) jak i odpady kuchenne (np. obierki warzyw/owoców).ZWOLNIENIE przysługuje w taki sposób, że opłata zostaje pomniejsza o 3 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość kompostującą bioodpady.

 W załączeniu przekazujemy zasady skutecznego kompostowania, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Środowiska. 

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

Zmianie uległ nr rachunku bankowego na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostanie przydzielony indywidualny na każdą nieruchomość. 

Płatności za odpady komunalne można dokonywać także kartą lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, zgodnie z terminami płatności podanymi poniżej:

 • do 15 lutego za styczeń i luty
 • do 15 kwietnia za marzec i kwiecień
 • do 15 czerwca za maj i czerwiec
 • do 15 sierpnia za lipiec i sierpień
 • do 15 października za wrzesień i października
 • do 15 grudnia za listopad i grudzień

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rzecz gminy - bez wezwania – co dwa miesiące w terminach podanych powyżej, w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji, bądź otrzymanego zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokonując opłaty, pamiętajmy o precyzyjnym wskazaniu właściciela nieruchomości którego ona dotyczy, wskazaniu rodzaju opłaty oraz o jej prawidłowej  wysokości.

KONTAKT:

Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
Tel. 63 279-40-60, 63 279-40-83, Fax 63 279-40-66
email: ug@gmina.turek.plsrodowisko@gmina.turek.pl

Pliki do pobrania

Galeria

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie...
wersja do druku