Z życia gminy

Informacja o wyborze Partnera

Turek, 13 maja 2024 r.


Gmina Turek zawiadamia o wynikach naboru Partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działania 6.16, Integracja społeczna i aktywizacja społeczna nabór wniosków o dofinansowanie projektów nr FEWP.06.16-IZ.00-001/24, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Otwarty nabór na Partnera został ogłoszony w dniu 19 kwietnia 2024 r. Nabór był prowadzony na podstawie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera poza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 39 ust. 2-3 ww. ustawy.

Gmina Turek dokonała wyboru następującego podmiotu do pełnienia funkcji partnera:

FUNDACJA ZE SMAKIEM, Krwony 32, 62-720 Brudzew


Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

Pliki do pobrania

wersja do druku