Z życia gminy

IV Sesja Rady Gminy Turek

IV Sesja Rady Gminy Turek

Za nami jedna z najważniejszych Sesji Rady Gminy Turek. Podczas zwołanej na dzień 20 czerwca br.  IV Sesji Rady, radni głosowali nad wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Turek.

Szeroki porządek obrad obejmował m.in. rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Turek za 2023 rok oraz  sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Turek za 2023 rok.

Wójt Gminy Turek w formie prezentacji multimedialnej przedstawił roczne sprawozdanie z realizacji inwestycji,  programów, polityk, strategii, uchwał przyjętych przez Radę Gminy oraz informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki przestrzennej, edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwa, a także innych działań podejmowanych na rzecz naszej gminy.

Radni po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Turek za 2023 rok udzielili Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania.

Następnie Skarbnik Gminy Turek Beata Pieśkiewicz przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Turek w 2023 roku, sprawozdanie finansowe Gminy Turek za 2023 rok, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Turek oraz odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Turek za 2023 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2023 rok.

Radni zatwierdzili, w formie uchwał, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok oraz udzielili Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2023 rok.

Ponadto podczas IV Sesji Rady Gminy Turek, radni:

 • wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Słodków;
 • dokonali zaliczenia ulicy Szafirowej w miejscowości Obrzębin do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
 • zatwierdzili wyniki kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2023 roku;
 • dokonali zmiany imienia Szkole Podstawowej w Żukach;
 • zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego, na realizację Powiatowego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030;
 • wyrazili zgodę na zawarcie przez Gminę Turek Porozumienia Partnerskiego w sprawie współdziałania w celu realizacji projektu pn. „Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze partnerstwa” w ramach konkursu dla działania 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, Priorytet 3 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
 • ustalili wynagrodzenie Wójta Gminy Turek;
 • określili zasady wypłacania diet radnym Rady Gminy Turek;
 • wprowadzili zmiany w zakresie inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;
 • udzielili pomocy finansowej Gminie Brudzew z przeznaczeniem dla zabytkowego kościoła w Galewie;
 • dokonali zmian w budżecie Gminy Turek na 2024 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turek na lata 2024-2030.

 

Galeria

IV Sesja Rady Gminy Turek
IV Sesja Rady Gminy Turek
IV Sesja Rady Gminy Turek
IV Sesja Rady Gminy Turek
IV Sesja Rady Gminy Turek
IV Sesja Rady Gminy Turek
wersja do druku