Komunikaty i ogłoszenia

REGULAMIN UCZESTNICTWA NA KOLONIACH LETNICH

REGULAMIN UCZESTNICTWA „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” NA KOLONIACH LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ TUREK w 2021 r. uwzględniający stan zagrożenia epidemicznego

OŚRODEK KOLONIJNY „BOSMAN” W KOŁOBRZEGU,

I TURNUS: 21.07.2021-31.07.2021, II TURNUS 31.07.2021-10.08.2021


Regulamin został stworzony na podstawie „Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r.”

§ 1. Uczestnicy wypoczynku:

 1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2.  Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku
 3.  Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.

§ 2. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

 1.  Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2.  Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).
 3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. Osoby te nie powinny wchodzić do autokaru.
 4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.\
 5. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

§ 3. Zasady higieny i realizacja programu podczas wypoczynku:

 1. Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany zgodnie z nakazami i zakazami, wynikającymi z obowiązujących przepisów Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 3. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
 4. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować.
 5. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
 6. Przebywanie na plażach i kąpieliskach ogólnie dostępnych powinno być zapewnione w sposób ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.
 7. Kadra i Uczestnicy wypoczynku muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem
 8. Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków). Należy ograniczyć w obiekcie/obozowisku przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych).

§ 4. Postanowienia końcowe:

 1. Gmina Turek oraz podmiot świadczący usługę noclegu i wyżywienia (Ośrodek Kolonijny „Bosman” w Kołobrzegu, Poltur Polska Sp. z o.o.) zobowiązują się przestrzegać wytycznych w zakresie warunków zakwaterowania, wyżywienia, transportu, założeń organizacyjnych, realizacji programu, higieny i kadry wypoczynku dzieci i młodzieży ujętych w „Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r.”. Ponadto w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestników, kierowników lub wychowawcy wypoczynku lub osoby z zewnątrz będą postępować z godnie z procedurami opisanymi w wytycznych. Pełne wytyczne dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku
 2. Powyższy regulamin może ulec zmianie w związku ze zmieniającą się sytuacją pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz nowymi wytycznymi i decyzjami premiera RP, odpowiednich ministrów czy służb publicznych.
 3. Wobec powyższego uczestnicy wypoczynku, rodzice i opiekunowie prawni jak i organizatorzy wypoczynku zobowiązują się do przestrzegania aktualnych wytycznych i przepisów prawa w zakresie organizacji i realizacji kolonii letnich.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

wersja do druku