Komunikaty i ogłoszenia

Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Turkowice

 

Zarządzenie Nr 12/2014
Wójta Gminy Turek

z dnia 03 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Turkowice

Na podstawie § 18 oraz § 20 ust. 1  Statutu sołectwa Turkowice (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z roku 2007, Nr 41, poz. 1044) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W związku z wygaśnięciem mandatu sołtysa Sołectwa Turkowice Pana Jana Kolędy, zarządza się wybory uzupełniające sołtysa Sołectwa Turkowice.

§ 2. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa Turkowice dla wyborów sołtysa Sołectwa Turkowice w dniu 29 kwietnia 2014 r. (tj. wtorek) o godz. 19:00 w remizie OSP w Turkowicach.

§ 3. Treść obwieszczenia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Turkowice stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 5. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców w Sołectwie Turkowice na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zebrania wiejskiego.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Turek.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

Pliki do pobrania

wersja do druku