Komunikaty i ogłoszenia

Informacja o wynikach przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek

GKI-GM.6840.1.2023

Turek, dnia 19 stycznia 2023 r.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

przeprowadzonego w dniu 19 stycznia 2021 r. o godz. 10ºº ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek

I. Przetarg przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

II. Przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości niezabudowanej:

- działka o nr ewid. 368/2 w miejscowości Grabieniec o pow. 0,0120 ha, zapisana w księdze wieczystej KW KN1T/00034168/1, przeznaczona pod poszerzenie i polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej (Nieruchomość zbywana nie może być samodzielnie zagospodarowana, cena wywoławcza 1128,00 zł.

III. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Przetarg wygrał Pan Marcin Lament, który zaoferował cenę netto 1148,00 zł, plus podatek vat. tj. 1412,04 zł brutto

Informację podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz.U.2021.2213 ze zm.)

Informacja podana została do publicznej wiadomości w dniach 19.01.2023r. do 27.01.2023 r.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

wersja do druku