Komunikaty i ogłoszenia

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Turek, 23.01.2024 r.
OKZ-OZ.524.1.2024

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Turek otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r. samorząd gminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Turek do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji do dnia 2 lutego 2024 r. do Urzędu Gminy Turek na załączonym do ogłoszenia o naborze formularzu.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: oswiata@gmina.turek.pl lub tradycyjną na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, ewentualnie złożyć w Centrum Informacji i Obsługi Urzędu Gminy Turek. Decyduje data wpływu na pocztę elektroniczną lub do Urzędu.

Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać „OPP - nabór członków do komisji konkursowej".

Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny, nie ma też możliwości zwrotu kosztów podróży. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych pod względem formalnym i merytorycznym za pomocą kryteriów zawartych w Regulaminie Pracy Komisji i uczestnictwo w posiedzeniu (lub posiedzeniach) komisji. Posiedzenia komisji odbywać się będą w Urzędzie Gminy Turek w godzinach pracy urzędu.

Od członków komisji oczekujemy wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora, umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów oraz doświadczenia w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Turek. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do 9 lutego 2024 roku.

W przypadku pytań informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, tel. 63 279 40 81, osoby do kontaktu: Michał Mękarski lub Justyna Hoffman.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Do pobrania:

wersja do druku