Komunikaty i ogłoszenia

Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek

Zarządzenie Nr 3/2024
Wójta Gminy Turek
z dnia 29 stycznia 2024 r

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek w roku szkolnym 2024/2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dotyczącym roku szkolnego 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek.

2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1 określa:
1) do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych – załącznik nr 1,
2) do klas pierwszych szkół podstawowych – załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych oraz zespołu szkolno-przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki:

 

wersja do druku