Komunikaty i ogłoszenia

Nabór wniosków na instalacje OZE w ramach projektu parasolowego

Nabór wniosków na instalacje OZE w ramach...

Wójt Gminy Turek informuje, iż w ramach projektu pn. „Budowa instalacji OZE do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin Turek i Przykona”, dofinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Działania FEWP.10.06-IZ.00-001/24 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej, prowadzony jest nabór deklaracji na:

  1. Budowę nowych instalacji PV o mocy od 3 kW do 9,9 kW jak również dobudowę kolejnej do już istniejącej instalacji o łącznej mocy wszystkich instalacji do 10 kW. Moc budowanych instalacji wynikająca z realnego zapotrzebowania na potrzeby bytowe na podstawie rachunków za 2023 rok.
  2. Zakup i montaż magazynu energii jedynie dla instalacji OZE będącej przedmiotem projektu.
  3. Zakup i montaż kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u lub pompy ciepła do produkcji c.w.u.

Możliwe jest wsparcie więcej niż jednego typu instalacji OZE. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

Szczegóły dotyczące naboru zostaną przedstawione na spotkaniach z mieszkańcami zorganizowanych:

  • w dniu 6 marca br. o godzinie 9.00 w świetlicy wiejskiej w Kaczkach Średnich
  • w dniu 6 marca br. o godzinie 12.00 w świetlicy wiejskiej w Chlebowie
  • w dniu 6 marca br. o godzinie 17.00 w hali sportowej w Słodkowie
  • w dniu 7 marca br. o godzinie 11.00 w świetlicy wiejskiej w Szadowie Pańskim
  • w dniu 7 marca br. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Cisewie


Regulamin i deklarację można pobrać od 5 marca br. ze: strony internetowej www.bip.gmina.turek.pl (zakładka ogłoszenia) lub www.gmina.turek.pl (zakładka aktualności) lub w Urzędzie Gminy Turek (pokój nr 31).

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek) lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności za pośrednictwem platformy e-PUAP, bądź na adres mailowy inwestycje@gmina.turek.pl w terminie od 7 marca 2024 r. do 11 marca 2024 r. w godz. od 7.30 do 15.30.

W przypadku pytań można kontaktować się z:

Daria Graczyk/Cyntia Jafra-Dzikowska – tel. 63 279 40 73
Emilia Kurzawa – tel. 63 279 40 75
Marta Adamczyk-Jałkiewicz – tel. 63 279 40 71

Pliki do pobrania

wersja do druku