Informacje o urzędzie

Komisje Rady Gminy

  • Komisja Rewizyjna

Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium wójtowi. Wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

 

  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja rozpatruje:

- skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;

- wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

 

  • Komisja Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Przedmiotem działania komisji jest: ochrona zdrowia, oświata, kultura, kultura fizyczna, opieka społeczna, ochrona środowiska, drogi, zagadnienia ładu publicznego oraz ochrona ppoż.

 

  • Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Przedmiotem działania komisji jest: projekty budżetu i jego realizacja, mienie komunalne, plan zagospodarowania przestrzennego, wodociągi i urządzenia publiczne, cmentarze oraz sprawy rolne.

 

Zadania powyższych komisji:

  • kontrola wykonania uchwał i poleceń rady w zakresie przedmiotu działania,
  • opiniowanie spraw rozpatrywanych przez radę,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,
  • inne zadania zlecone przez radę wynikające z bieżących potrzeb. 

wersja do druku
Rada Gminy TurekInterpelacje i zapytania radnych