Apel o nie spalanie odpadów organicznych!

 

Urząd Gminy w Turku apeluje o nie spalanie traw, liści i innych odpadów organicznych, często mokrych lub wilgotnych. Powoduje to powstawanie bardzo dużej ilości dymu, który jest uciążliwy oraz szkodliwy dla naszego zdrowia i otaczającego nas środowiska

Najbardziej narażone na działanie zanieczyszczeń powietrza są dzieci, kobiety w ciąży, alergicy, osoby z niewydolnością układu sercowo-naczyniowego oraz osoby starsze.

    Utrudniamy życie sąsiadom, gdyż gęsty, ścielący się dym przedostaje się do naszych mieszkań.

    Należy pamiętać, że spalanie trawy, liści i innych odpadów organicznych na powierzchni stwarza bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nierzadkie są przypadki, że palenie traw lub innych odpadów jest przyczyną pożaru.

    Spalanie odpadów organicznych powoduje zwiększanie liczby dni w roku, w których powietrze jest złej jakości. Dym utrzymuje się w powietrzu długo po wypaleniu się ogniska lub jest przenoszony przez wiatr na duże odległości. Tym samym, nawet poza sezonem grzewczym, kiedy powinniśmy oddychać lepszym powietrzem, jesteśmy narażeni na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego i rakotwórczych substancji.

Pamiętajmy,

  • najlepszą metodą na zagospodarowanie odpadów zielonych jest kompostowanie ich  w przydomowych kompostownikach, a następnie wykorzystanie kompostu na własnym ogrodzie;
  • w okresie od 1 kwietnia do 30 września odpady ulegające biodegradacji odbierane są 2 razy w miesiącu;
  • odpady zielone można również bezpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Psarach , ul. Komunalna 8.

Regulacje prawne:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j.  Dz.U. z 2018.poz. 142 ze zm.) określa:

    Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

    Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) :

Art.5 ust. 1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Art.10 ust. 2 Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.)

Art.191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

                                                                                                                    Wójt Gminy Turek

                                                                                                                  /-/ Karol Mikołajczyk

wersja do druku