Z życia gminy

Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty konkursowe na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zarządzenie Nr 39/2023
Wójta Gminy Turek
z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz uchwały nr XLVIII/320/22 Rady Gminy Turek z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok" Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do rozpatrzenia ofert konkursowych, złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r.

§ 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1) przewodniczący - Michał Mękarski - przedstawiciel Urzędu Gminy Turek,

2) zastępca przewodniczącego – Ewelina Pietrzak - przedstawiciel Urzędu Gminy Turek,

3) członek - Aleksandra Wróblewska - przedstawiciel Urzędu Gminy Turek,

4) członek - Jadwiga Glapa - przedstawiciel organizacji pozarządowej,

5) członek - Jakub Mituta - przedstawiciel organizacji pozarządowej.

§ 3. Określa się Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Pliki do pobrania

wersja do druku