Komunikaty i ogłoszenia

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2022/2023

Wójt Gminy Turek informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto – dotyczy dochodów uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. miesiącu sierpniu 2022 r.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających celowość wydatków związanych z procesem edukacyjnym uczniów. Rachunki do rozliczenia nie mogą być z okresu przed 1 lipca 2022 r. Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne - ale i atlas historyczny, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (w roku szkolnym), wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Formularze wniosków są dostępne w pok. nr 18 oraz w Centrum Informacji i Obsługi w Urzędzie Gminy Turek, jak również na stronie internetowej www.gmina.turek.pl.

Wypełnione formularze wniosków wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pok. Nr 18 w terminie od dnia 01 września 2022 r. do dnia 15 września 2022 r.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz.1915 ze zm.)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (63) 279-40-81.

Pliki do pobrania

wersja do druku