Charakterystyka gminy

Gmina Turek stanowi odrębną  jednostkę samorządową  w powiecie tureckim. Tereny gminy rozciągają się wokół miasta Turek . Siedzibą władz gminy jest miasto Turek.

Obszar Gminy wynosi 109.42 km2  i jest zamieszkiwany przez 9556 osób (stan na dzień 31.12.2017 r.).

Użytki rolne stanowią 6325.94 ha ogólnej powierzchni w tym grunty orne 4831.78 ha, sady 30.12 ha. Ogółem w gminie jest około 1492 gospodarstw rolnych oraz 2304 nieruchomości. W zdecydowanej większości są  gleby słabe, stąd też w uprawach dominują: żyto i ziemniaki , hoduje się trzodę chlewną  i bydło. 

W gminie zaewidencjonowane są 553 podmioty gospodarcze (stan na dzień 30.04.2016 r.). Są to głównie małe firmy  prowadzone przez osoby fizyczne, zajmujące się działalnością handlową,  różnymi usługami, a także działalnością przemysłową typu rzemieślniczego. Rozwój tych firm odbywa się głównie w miejscowościach przylegających bezpośrednio do miasta Turku .

Wszystkie wsie są zwodociągowane, posiadają automatyczną łączność telefoniczną oraz dobrze rozwinięta sieć urządzeń zaopatrzenia energetycznego.

Perspektywy gospodarcze gminy wyznacza produkcja rolna oraz rozwój drobnego, nieuciążliwego dla środowiska przemysłu i różnorodnych usług, związanych nie tylko z potrzebami ludności gminy, ale i miasta. Tym kierunkom aktywizacji gospodarczej podporządkowano  plan zagospodarowania przestrzennego, który zawiera odpowiednią ofertę dla potencjalnych inwestorów.

Obejmuje on:

  • tereny pod drobny przemysł w miejscowościach Turkowice , Słodków, Obrzębin i Żuki
  • tereny pod budowę  nieuciążliwych usług i obiektów handlowych w miejscowościach Turkowice, Dzierżązna, Słodków Kolonia, Szadów Pański, Albertów, Cisew, Obrzębin, Żuki, Grabieniec i Słodków.

Gmina oferuje również możliwości nabycia w obrocie prywatnym działek pod budownictwo mieszkaniowe.

Link do najważniejszych inwestycji wykonanych na terenie gminy w latach 2011-2014:

http://www.gmina.turek.pl/pl/42/

 

W każdym roku organizowany jest wypoczynek letni dla uczniów szkół  podstawowych i gminazjum z terenu gminy.

wersja do druku

Dodatkowe zdjęcia