Lista od 11 do 20 z wszystkich 469 z wszystkich wpisów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do...

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turek na lata 2022-2036 Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Czytaj więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej...

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R. INFORMUJE, iż w dniach od 6 do 20 czerwca 2022 r. przeprowadzony zostanie nabór nr 19/2022 wniosków w trybie konkursowym o przyznanie pomocy w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej...

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie pomocy suszowej za 2021 rok

ROLNIKU! - jeśli poniosłeś w 2021 szkody większe niż 5% spowodowane wystąpieniem suszy - lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości...

Czytaj więcej

Powołanie Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na...

Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Turek z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie: Podejmowania...

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R. INFORMUJE, iż w dniach 16-30 maja 2022 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie pomocy w zakresie tematycznym: Podejmowanie działalności gospodarczej Maksymalna dopuszczalna kwota pomocy nie może przekroczyć: 100 000,00 zł pod warunkiem utworzenia...

Czytaj więcej

Badanie społeczne pn. „Mieszkańcy i instytucje polityki...

Szanowni Państwo, Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konsorcjum firma Grupa BST Sp. z o. o. oraz Kreatus Sp. z o.o. realizuje badanie społeczne pn. „Mieszkańcy i instytucje polityki społecznej w obliczu transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej”. Celem głównym badania jest diagnoza aktualnej sytuacji...

Czytaj więcej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na...

OKZ-OZ.524.1.2022 Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Turek otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności...

Czytaj więcej

Dotacje celowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz...

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/130/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości złożenia wniosku o udzielenie spółkom wodnym...

Czytaj więcej
Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP)

Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP)

Informujemy, że względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r....

Czytaj więcej