Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna

Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium wójtowi. Wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Komisja Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Przedmiotem działania komisji jest: ochrona zdrowia, oświata, kultura, kultura fizyczna, opieka społeczna, ochrona środowiska, drogi, zagadnienia ładu publicznego oraz ochrona ppoż.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Przedmiotem działania komisji jest: projekty budżetu i jego realizacja, mienie komunalne, plan zagospodarowania przestrzennego, wodociągi i urządzenia publiczne, cmentarze oraz sprawy rolne.

Zadania powyższych komisji:

  • kontrola wykonania uchwał i poleceń rady w zakresie przedmiotu działania,
  • opiniowanie spraw rozpatrywanych przez radę,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,
  • inne zadania zlecone przez radę wynikające z bieżących potrzeb 

wersja do druku