Sesje Rady Gminy Turek

XLVIII Sesja Rady Gminy Turek - 29 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),

odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Turek.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2023 rok;
 • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2023 rok;
 • w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;
 • w sprawie opłaty targowej na 2023 rok;
 • w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok”;
 • w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Turek stanowiącej własność Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, położonej w obrębie Grabieniec;
 • w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 81/20 w obrębie Obrzębin w gminie Turek”;
 • w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Turek;
 • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2022;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030.

 1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 5. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku