Sesje Rady Gminy Turek

IV Sesja Rady Gminy Turek - 20 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),

odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Turek.

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Słodków;

2) w sprawie zaliczenia ulicy Szafirowej w miejscowości Obrzębin do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;

3) w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2023 roku;

4) w sprawie zmiany imienia Szkole Podstawowej w Żukach;

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego;

6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Turek Porozumienia Partnerskiego dotyczącego współdziałania celem realizacji projektu pn. „Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze partnerstwa" w ramach konkursu dla działania 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, Priorytet 3 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Funkcjonalnym Miast Koła i Turku;

7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turek;

8) w sprawie zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Turek;

9) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;

10) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na 2024 rok;

11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2024-2030.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Turek za 2023 rok:

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Turek za 2023 rok;

b) debata nad raportem o stanie Gminy Turek za 2023 rok;

c) głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2023 rok:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2023 rok,

b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Turek za 2023 rok,

c) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Turek,

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Turek za 2023 rok,

e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Turek wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2023 rok,

f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2023 rok,

g) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy Turek w sprawie wykonania budżetu Gminy Turek za 2023 rok;

h) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Turek za 2023 rok;

i) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok;

j) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2023 rok.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.

11. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

 

 

wersja do druku