Sesje Rady Gminy Turek

LI Sesja Rady Gminy Turek - 19 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu

19 stycznia 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),

odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek;
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Albertów;
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin;
 • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.;
 • w sprawie zgłoszenia sołectwa Albertów do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”;
 • w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Turek;
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek;
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie w tym za zakupione posiłki;
 • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku