Sesje Rady Gminy Turek

LVI Sesja Rady Gminy Turek - 15 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu

15 czerwca 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 16:30,

w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4), odbędzie się

LVI Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LVI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy Turek.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego, Obszaru Funkcjonalnego Miast Koła i Turku, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
b) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Turek;
c) w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2022 roku;
d) w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Gminy Turek;
e) w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podroży służbowych dla radnych Rady Gminy Turek;
f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek;
g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Warenka, w gminie Turek;
h) w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Turek opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Turku;
i) w sprawie w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023;
j) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Turek za 2022 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Turek za 2022 rok;
b) debata nad raportem o stanie Gminy Turek za 2022 rok;
c) głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2022 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2022 rok,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Turek za 2022 rok,
c) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Turek,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Turek za 2022 rok,
e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Turek wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2022 rok,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2022 rok,
g) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy Turek w sprawie wykonania budżetu Gminy Turek za 2022 rok;
h) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Turek za 2022 rok;
i) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok;
j) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2022 rok.

9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
11. Zakończenie obrad LVI Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku