Sesje Rady Gminy Turek

LXIV Sesja Rady Gminy Turek - 5 marca 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 5 marca 2024 r. (tj. wtorek)

o godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),

odbędzie się LXIV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LXIV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Gminy Turek.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030 w Gminie Turek;
2) w sprawie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług sąsiedzkich;
3) w sprawie usług wsparcia krótkoterminowego;
4) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2024 roku”;
5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Obrębizna;
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek;
7) sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek;
8) w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku;
9) w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Turek;
10) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024;
11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2024-2030.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Turek za 2023 rok.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
10. Zakończenie obrad LXIV Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku