Sesje Rady Gminy Turek

XXIII Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam, że w dniu

1 lipca 2020 r. (tj. środa) o godz. 16:00, w świetlicy wiejskiej w Słodkowie,

odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Turek
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Turek w roku szkolnym 2020/2021;
 2. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku;
 3. w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2020 rok;
 4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2020-2027;
 1. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Turek za 2019 rok:
 1. przedstawienie raportu o stanie Gminy Turek za 2019 rok;
 2. debata nad raportem o stanie Gminy Turek za 2019 rok;
 3. głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2019 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2019 rok,
 2. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Turek za 2019 rok,
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Turek,
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Turek za 2019 rok,
 5. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Turek wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2019 rok,
 6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2019 rok,
 7. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy Turek w sprawie wykonania budżetu Gminy Turek za 2019 rok;
 8. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Turek za 2019 rok;
 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;
 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2019 rok.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

 


 

wersja do druku