Sesje Rady Gminy Turek

XXXVII Sesja Rady Gminy Turek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

24 listopada 2021 r. (tj. środa) o godz. 16:00,

w świetlicy wiejskiej w Słodkowie,

odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2022 rok;
 2. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2022 rok;
 3. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;
 4. w sprawie opłaty targowej na 2022 rok;
 5. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”;
 6. w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok;
 7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 1. Transmisja XXXVII Sesji Rady Gminy Turek - 24 listopada 2021 r. godz. 16:00 - kliknij
 2. Nagranie video z XXXVII Sesji Rady Gminy Turek - 24 listopada 2021 r. godz. 16:00 - kliknij
 3. Imienny wykaz głosowań radnych sporządzony na XXXVII Sesji Rady Gminy Turek w dniu 24 listopada 2021 r.pdf

wersja do druku