Sesje Rady Gminy Turek

XLVI Sesja Rady Gminy Turek - 26 września 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 26 września 2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),

odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Turek.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2022 roku.
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Grabieniec;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek położonej w obrębie Grabieniec;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Turek stanowiącej własność Skarbu Państwa-Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, położonej w obrębie Grabieniec;
- w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska w Cisewie;
- w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu;
- w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turek na lata 2022-2036;
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Turek;
- w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy;
- w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2022;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2022-2030.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
10. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek
/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku