Sesje Rady Gminy Turek

IX Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam, że w dniu

 

29 kwietnia 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

 

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

 

IX Sesja Rady Gminy Turek,

 

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Turek.

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2018 rok.

7. Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek:

 1. wybór komisji skrutacyjnej

 2. zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady

 3. przeprowadzenie tajnego głosowania na I Wiceprzewodniczącego Rady.

8. Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek:

 1. wybór komisji skrutacyjnej

 2. zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady

 3. przeprowadzenie tajnego głosowania na II Wiceprzewodniczącego Rady.

9. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek;

 2. w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

 3. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turek;

 4. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

 5. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Turek

 6. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 7. w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2019 rok.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

 • Transmisja IX Sesji Rady Gminy Turek - 29 kwietnia 2019 r. godz. 16:00 - kliknij

 • Nagranie video z IX Sesji Rady Gminy Turek - 29 kwietnia 2019 r. godz. 16:00 - kliknij

wersja do druku