Sesje Rady Gminy Turek

LIII Sesja Rady Gminy Turek - 6 marca 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

zawiadamiam, że w dniu 6 marca 2023 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:30,

w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),

odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy Turek.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Turek;
 2. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turek na lata 2022-2027;
 3. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2023 roku”;
 4. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej;
 5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
 6. w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Obrzębin część A1”;
 7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego gminy Turek dla terenów w obrębach: Chlebów, Korytków, Pęcherzew, Warenka;
 8. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Turek;
 9. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023;
 10. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Turek za 2022 rok.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 4. Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

 

wersja do druku